festival kinotayo

Outrage Beyond – Le retour !

Outrage Beyond – Le retour !

Outrage Beyond, un film de Takeshi Kitano, 2012. Avec Takeshi KITANO, Toshiyuki NISHIDA, Tomokazu MIURA, Ryo KASE, Hideo NAKANO, Yutaka MATSUSHIGE, Fumiyo KOHINATA, Katsunori TAKAHASHI  …